Israel's Nature Site

Insects, Molluscs and other small life forms from Israel (by Oz Rittner)

Saturniidae of Israel                         משפחת השבתאים בישראל


שבתאי השקד - הפרפראי הגדול בארץ. מוטות כנפיו עד 16 ס"מ. תפוצתו ממרכז ועד צפון הארץ ופונדקאיו מינים שונים של ורדניים. הבוגרים כמו יתר בני המשפחה חסרי אברי אכילה וחייהם קצרים יחסית. המין בארץ סובל מריסוס פונדקאיו ונעלם עקב כך מאזורים רבים. הבוגרים פעילים באביב. מקים דור אחד בשנה. 

שבתאי האלון - מין פעיל סתיו. מין נדיר הידוע בארץ מהגליל העליון בלבד. בין פונדקאיו אלון, צפצפה ואגס. מוטות כנפיו עד 88 מ"מ. האוכלוסיה המקומית קשורה ככל הנראה לאוכלוסיה מבודדת בהרי הלבנון.