Israel's Nature Site

Insects, Molluscs and other small life forms from Israel (by Oz Rittner)

Euchirinae & Melolonthinae of Israel

Euchirinae - זבליות ארוכות-רגליים

 

   Propomacrus bimucronatus- מין נדיר שראוי להגנה בשל צורת הריבוי המחייבת עצי אלון עתיקים ובהם חללים. אורכו 45 מ"מ

ויותר. תפוצתו בכרמל, בגליל ובחרמון. בצילומים התחתונים גולם ופרט שזה עתה הגיח מימינו. פעילות בקיץ.


Melolonthinae - זבליות פרחים ליליות

המידע בעמוד זה מבוסס של מחקר ומעקב של יוצר האתר, חלק מפרסום מדעי נרחב שעתיד לבוא. קבוצה זו של

חיפושיות טרם נחקרה ועל כן כל מידע שיועבר ליוצר האתר יוערך ויוכל לתרום לידע המועט הקיים. כל החיפושיות הבאות פעילות

לזמן יחסית קצר בשעות הערביים. הנקבות מחכות לזכרים ואינן פעילות יחסית. הביולוגיה של מרבית המינים אינה ידועה כלל וכן

בחלק מהמקרים לא נצפתה או נאספה נקבה כלל. 

  Anoxia maculiventris- מין זה תואר מישראל וידוע עם מלבנון ומסוריה. בעבר תואר בטעות בשנית תחת השם A.israelitus

אך שם זה נפסל והפך ל-Synoym (שם נרדף).  


  

  Anoxia laevimaculata- מין זה תואר מאזור הגליל וידוע גם מחולות החוף. מעופף לאחר השקיעה בתחילת הקיץ. ממין זה ידועים רק

הזכרים שכן טרם ניצפו או נאספו נקבות. הנקבה אמורה להיות דומה לזכר אך מחושיה קצרים בהרבה. הביולוגיה לא ידועה. ככל הידוע

המין אנדמי לישראל. 

 

Anoxia orientalis- מין בעל תפוצה רחבה באזור הלבנט ועד מזרח אירופה. נפוץ יחסית בקיץ.

 Anoxoides bytinskisalzi- מין היחיד שתואר מסוגו. קרוי על שמו של ביטינסקי, חוקר החרקים בישראל בעבר. הפרט המצולם

הוא אחד משניי ה-paratypes היחידים ומאז תיאור המין נאספו שני פרטים בלבד שהעלו את מספר הפרטים הקיימים לארבעה

בלבד. המין אנדמי לישראל (אזור השרון) ומעופף בסוף האביב ותחילת הקיץ. הנקבה עדיין לא ידועה וכמוה גם הביולוגיה של מין זה. 

 

  Anoxoides bytinskisalzi- מין בעל תפוצה קטועה: קיים באיראן ובעיראק ובדרום מזרח ישראל. יתכן והאוכלוסייה המקומית 

 בישראל מהווה למעשה מין קרוב אחר וחדש למדע.  

 

  Polyphylla olivieri- מין בעל תפוצה רחבה מדרום-מזרח אירופה ועד המזרח הקרוב. בארץ המין צפוני ונדיר למדי. אורך הפרטים

מגיע ל-30 מ"מ ויותר. בצילום נראים מחושי הזכר, אלו של הנקבה קטנים בהרבה.

 

   Aplidia chaifensis- הנפוץ מבני סוגו בישראל. תפוצתו במרכז ובצפון, גם בתוך ערים. ככל הידוע אנדמי לישראל אך יתכן

שימצא בעתיד גם בלבנון. 

 

   Aplidia joanis- ידוע מלבנון וסוריה. הפרטים המצולמים הנם מצפון הגולן ומהווים עדות נדירה מישראל.

 

 Gnaphalostetha bonvoisini- ידוע מישראל וירדן. מין הפעיל בסוף החורף ובכך שונה משאר המינים בקבוצה זו. הביולוגיה

שלו עדיין לא ידועה. לאחרונה תואר מסוג זה מין נוסף מהנגב. התיאור מתבסס על נקבה אחת ולכן בשלב זה אין מספיק מידע.  


  Brenskiella flavomicans- המין היחיד שתואר מסוג זה. תפוצתו בחולות החוף המרכזי והדרומי. הזכרים מעופפים עם השקיעה

בחיפוש אחר נקבות. מעופם נמוך, איטי ומסורבל. הנקבות מחכות מתחת לפני האדמה ועד היום נמצאו בחפירה 2 נקבות בלבד ע"י

יוצר האתר ואלו כעת שתי הנקבות היחידות הידועות למדע ממין זה. הנקבה גדולה מאוד ביחס לזכר כפי שניתן לראות בצילום המובא.

מאחר והנקבות אינן מעופפות המין מקומי מאוד ואינו יכול להגיע למקומות חדשים מתאימים. בכך המין הופך רגיש במיוחד לכל שינוי

בשטח וראוי להיכנס לרשימה האדומה של חרקי ישראל (בתהליך הכנה).  הביולוגיה עדיין לא ידועה. מאמר ובו תיאור הנקבה יפורסם

בהמשך. מקור המידע המובא הוא מידע שטרם פורסם של יוצר האתר. 

 

  Tanyproctus kraatzi- מין זה ידוע מישראל וסוריה.


 

  Tanyproctus minitus- מין זה ידוע מישראל בלבד. הפרט המצולם שייך לסדרת ה-Paratypes.

 

 

   Tanyproctus nabataeus- מין זה ידוע מישראל בלבד. הפרט המצולם שייך לסדרת ה-Paratypes.


 Tanyproctus saulcyi- המין הנפוץ בסוגו בישראל. תפוצתו ככל הנראה רחבה. ידוע גם מירדן וסוריה.

Tanyproctus crinitus - הפרט המצולם שייך לסדרת ה-Paratypes. מאז תיאור נאספו פרטים מעטים ממין זה והידע עליו דל מאוד.

ככל הידוע המין אנדמי לישראל. 

Keith, D.  2005.  Révision du genre Gnaphalostetha (Coleoptera, Melolonthidae).  
Keith, D.  2005.  Révision du genre Gnaphalostetha (Coleoptera, Melolonthidae).  
Bulletin de la Société entomologique de France 110(1):103-108. 

Refferences:

Keith, D.  2005.  Révision du genre Gnaphalostetha (Coleoptera, Melolonthidae). Bulletin de la Société entomologique de France 110(1):103-108. 

Petrovitz, R. 1971. Scarabaeidae from the near East. Israel Journal of Entomology Vol. VI, p.215-237.

Petrovitz, R. 1973. Scarabaeidae from the near East. Israel Journal of Entomology Vol. VIII, p.27-34.

 

href="http://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=0b2c4e97-76f5-4406-8df0-162d32e1bfb8" title="DMCA"> DMCA.com


 

 

 

Keith, D.  2005.  Révision du genre Gnaphalostetha (Coleoptera, Melolonthidae).  
Bulletin de la Société entomologique de France 110(1):103-108.